Klubik Integracyjny

to kameralny punkt przedszkolny na Saskiej Kępie.
Prowadzimy 15-osobową grupę różnowiekową, w której 5 miejsc jest
przeznaczonych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Zbieramy fundusze, by
prowadzić przedszkole integracyjne w pełnym wymiarze czasu!

Wpłać darowiznę

O Nas

Punkt Przedszkolny Klubik Integracyjny jest prowadzony przez Stowarzyszenie Terapeutów – organizację pożytku publicznego od 2003 roku działającą na rzecz osób ze spektrum autyzmu. 

Chcemy, by nasze przedszkole było miejscem, gdzie wszystkie dzieci mogą bezpiecznie nawiązywać relacje, znaleźć samopotwierdzenie oraz możliwość swobodnego, spontanicznego i twórczego działania. 

Nabór trwa przez cały rok. Szczegółowych informacji w sprawie dostępności miejsc, rekrutacji i adaptacji udzielamy telefonicznie lub mailowo.

Idea

Integracja

Realizujemy założenia edukacji włączającej. Chcemy, aby Klubik Integracyjny był
miejscem przyjaznym i bezpiecznym, oferującym wysokie standardy dydaktyczne i terapeutyczne wszystkim naszym podopiecznym. Dbamy, by przedszkole było przestrzenią dziecięcej autoekspresji, a jednocześnie uczymy szacunku dla różnorodności oraz twórczego funkcjonowania w grupie.

Rozwój

Stosujemy niedyrektywne podejście rozwojowe. Jesteśmy responsywni i staramy się
dostosować działania do potrzeb dzieci, wspierając ich indywidualność
i zainteresowania. Wybiórczo sięgamy również po techniki behawioralne, by umożliwić
dzieciom trenowanie ważnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Motywacja i samodzielność

Nasze działania wychowawcze są skoncentrowane na pobudzaniu wewnętrznej
motywacji dzieci oraz uczeniu samodzielności. Przeznaczamy dużo czasu na spacery
i wycieczki, bo wierzymy, że odpowiadanie na dziecięcą ciekawość – a także, czasami,
obawy – poprzez umożliwienie doświadczania nowych przestrzeni w bezpiecznych
warunkach, poza terenem przedszkola, jest cennym sposobem wzmacniania tych
kompetencji

Wielospecjalistyczne wsparcie

Skuteczna pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu musi mieć charakter całościowy
i odbywać się zarówno w domu jak i w ramach przedszkolnych zajęć grupowych
i indywidualnych.
Dlatego naszym podopiecznym oferujemy codzienne wsparcie nauczyciela,
terapeuty-cienia, pedagoga specjalnego, psychologa, fizjoterapeuty, terapeuty SI, logopedy i arteterapeuty.

IPET i WWR

Działamy w oparciu o tworzone przez nas na potrzeby każdego z objętych specjalistyczną
opieką dzieci Indywidualne Programy Edukacyjno-Terpeutyczne (IPET), opracowane na podstawie wielospecjalistycznej obserwacji
i omawiane z rodzicami.
Oferujemy również dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci programy Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).

Współpraca z rodzicami

Chcemy, by rodzice naszych podopiecznych mogli poczuć, że należą do wspólnoty
przedszkola. Podtrzymujemy partnerską współpracę poprzez systematyczny kontakt
i włączamy rodziców w wybrane aktywności przedszkolne: codzienne działania oraz
organizowane wspólnie kilka razy w roku wydarzenia.

Zabawa

Niezależnie od oferty terapeutycznej
i dydaktycznej, staramy się dawać dzieciom jak
najwięcej okazji i przestrzeni do swobodnej zabawy. „Jeśli się dzieci zostawia w ich żywiole,
zabawie, są bez wyjątku genialne” – pisał André Stern w książce “Zabawa. O uczeniu się,
zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu”. Chcemy, by Klubik Integracyjny był miejscem,
w którym dzieci uczą się zaufania do siebie
i innych, gdzie mogą doświadczać siebie i świata z prawdziwym entuzjazmem.

Program

Co robimy?

Realizujemy podstawę programowę wychowania przedszkolnego, zobacz.

Dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy regularną indywidualną współpracę z psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą SI i logopedą oraz wsparcie terapeuty-cienia podczas wszystkich zajęć grupowych.

Oprócz zajęć edukacyjnych nasz program obejmuje:

 • Regularne zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia muzyczno-taneczne przy akompaniamencie instrumentów
 • Zajęcia plastyczne
 • Arteterapię
 • Zajęcia Sensoplastyka®
 • Zajęcia usprawniające dużą i małą motorykę
 • Ruch Rozwijający Weroniki Scherborne
 • Zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia z elementami terapii ręki
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Regularne wycieczki
 • Codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu
 • Przestrzeń do swobodnej zabawy w grupie
 • Basen*

*w zależności od oczekiwań rodziców i bieżącej sytuacji epidemiologicznej

Istnieje możliwość zapisania dziecka na dodatkowe zajęcia tematyczne w godzinach 15:00-17:00, po zakończeniu zajęć przedszkolnych.

Zajęcia ruchowe z elementami Integracji Sensorycznej to działania grupowe, które prowadzi terapeuta SI, korzystając ze sprzętu do integracji sensorycznej. Proponowane aktywności wspierają rozwój procesów integracji sensorycznej, by jak najlepiej przygotować układ nerwowy dzieci do zdobywania wiedzy, utrzymywania uwagi na zadaniu i organizacji zachowania.

Zajęcia Sensoplastyka® to działania, w których dzieci doświadczają różnorodnych faktur, kształtów, kolorów i zapachów. Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymulując wszystkie zmysły. Pozwalając dzieciom na decydowanie o swojej aktywności, wspieramy ich kompetencje intra- i interpersonalne. Na zajęciach Sensoplastyka® wykorzystujemy jedynie produkty spożywcze bezpieczne dla uczestników.

Zajęcia psychoedukacyjne to zabawy w grupie z elementami bajkoterapii animowane przez psychologa i mające na celu rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci. Poprzez słuchanie i współtworzenie opowieści oraz aktywności ruchowe i plastyczne, w trakcie zajęć dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać wybrane stany emocjonalne, poznają konstruktywne metody radzenia sobie z napięciem i niektórymi trudnymi emocjami oraz wzmacniają poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma wsparcia terapeutycznego, dzięki której dzieci poprzez udział w scenkach i ćwiczeniach trenują prawidłowe zachowania społeczne w grupie. TUS jest kierowany w szczególności do dzieci z trudnościami w obszarze funkcjonowania społecznego (np. wycofanych, impulsywnych, z autyzmem, mających problemy z radzeniem sobie z frustracją itp.). Z pomocą trenerów dzieci poznają takie sposoby nawiązywania relacji i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z niepowodzeniem, które umożliwiają współpracę w grupie w atmosferze wzajemnego szacunku.

Zajęcia z elementami terapii ręki to działania plastyczne i ruchowe pomyślane w taki sposób, by rozwijać motorykę małą, w szczególności zdolności manualne i ruchy precyzyjne dziecka. Aktywności nastawione są na wspieranie normalizacji napięcia mięśniowego oraz stymulację czucia powierzchniowego i głębokiego poprzez dostarczanie bodźców dotykowych. Dzieci rozwijają i doskonalą umiejętność chwytu, a także koordynację oko-ręka i koordynację pracy obu rąk.

Aktualny grafik zajęć dostępny jest tutaj: zalącznik

zespół

Zespół

Joanna Kaliszek

Joanna Kaliszek

Jestem fizjoterapeutą i terapeutą Integracji Sensorycznej. Z osobami ze spektrum autyzmu pracuję od 1996 r., jako terapeuta SI od 2009r. Jestem też członkiem założycielem Stowarzyszenia Terapeutów i od 2005 r. pracowałam w różnych jego strukturach, m.in. w Ośrodku Integracji Społecznej i Świetlicy dla dzieci z autyzmem. Obecnie prowadzę Punkt Przedszkolny Klubik Integracyjny. Prowadzę również indywidualną terapię SI.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia :

 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień (SI)
 • Warsztaty Terapii Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza i terapia małego dziecka i dziecka z autyzmem
 • Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
 • Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Program Knillów w terapii osób z poważnymi zaburzeniami rozwoju.
 • Terapia Ręki I i II stopnia
 • Ruch rozwijający wg. Weroniki Sherborne I stopnia
 • Dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom
Marlena Przychodzka

Marlena Przychodzka

Jestem psychologiem, absolwentką SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Zawodowo jestem związana z dwiema placówkami Stowarzyszenia Terapeutów: Ośrodkiem Integracji Społecznej i Punktem Przedszkolnym Klubik Integracyjny, gdzie prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz terapię psychologiczną

Katarzyna Sułkowska

Katarzyna Sułkowska

Jestem psychologiem, absolwentką SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyłam też literaturoznawstwo i antropologię kultury w ramach Kolegium  MISH na UW oraz Université Paris Diderot w Paryżu. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. W Klubiku Integracyjnym wspieram dzieci w codziennych aktywnościach, prowadzę terapię psychologiczną i zajęcia psychoedukacyjne.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

 • Bajkoterapia w praktyce
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Sensoplastyka® I st
 • Narzędzie M-CHAT-R/F w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Depresja i inne zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia
 • Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Roczny Kurs Pomocy Psychologicznej (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA)
Sylwia Sienicka

Sylwia Sienicka

Jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka połączone z wychowaniem przedszkolnym na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie pogłębiam wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych, kontynuując studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Klubiku Integracyjnym prowadzę zajęcia indywidualne, terapię ręki według potrzeb dziecka oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Wspieram również dzieci podczas codziennych aktywności w grupie.

Iza Pasieczna

Iza Pasieczna

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
W Klubiku Integracyjnym prowadzę zajęcia edukacyjne: plastyczne, matematyczne i ruchowe.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne I stopnia
 • Zabawy z językiem migowym w przedszkolu
 • Arteterapia – terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Tańce i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Alicja Bednarczyk

Alicja Bednarczyk

Jestem arteterapeutką i antropolożką kultury, studiuję też muzykoterapię w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Pracowałam z grupami w różnym wieku i z różnymi trudnościami, a w Klubiku Integracyjnym pracuję jako terapeuta wspomagający i arteterapeuta. Prowadzę również zajęcia Sensoplastyka®. Swoją pracę poddaję stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora PTP.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

 • Terapia Tańcem i Ruchem (Instytut DMT)
 • Zastosowanie tańców w kręgu w pracy grupowej
 • Terapia Tańcem i Ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Mobilna Rekreacja Muzyczna I st.
 • Muzykoterapia Integralna I i II st.
 • Sensoplastyka ® I st.
 • Ceramika w terapii ręki I st.
 • Praca Terapeuty Cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

galeria

Galeria

Opinie

Opinie Rodziców

W przedszkolu jest atmosfera otwartości na współpracę z rodzicami. Zawsze jest czas na spokojne pożegnanie się. Dzieci uczą się mówić o swoich emocjach i… mogą swobodnie biegać bez kapci.

Rodzice Jerzyka

“Klubik, choć niepozornie wygląda, jest cudownym miejscem. Osoby, które zajmują się dziećmi dają im swoje serce, cierpliwie tłumaczą i towarzyszą im w trudnych momentach. Do Klubiku uczęszcza już dwójka naszych dzieci. Jesteśmy pewni, że nie mogliśmy dokonać lepszego wyboru przedszkola dla naszego dziecka.”

Kalina i Łukasz, Rodzice Adeli i Jeremiego

Wesprzyj nas

 

 • przekazując swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Terapeutów : KRS 0000180500
 • oraz wpłacając darowiznę na nasze konto: 47 1750 0012 0000 0000 4005 1333

Dziękujemy!

 

Godziny otwarcia

Punkt Przedszkolny Klubik Integracyjny działa codziennie w godz 8.00 – 15:30.

Zajęcia dodatkowe odbywają się w godz. 15:30 – 17:00.

Punkt Przedszkolny Klubik Integracyjny
ul. Międzynarodowa 47a
03-922 Warszawa
✆ +48 519 620 926
✆ +48 600 809 543
[email protected]
facebook.com/KlubikIntegracyjny